Σπυρίδων Μαρινᾶτος: Σαράντα χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατό του

Δημόσια Συνεδρία
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014, ὥρα 10 π.μ.

Σπυρίδων Μαρινᾶτος: Σαράντα χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατό του

Βασίλειος Χ. Πετράκος, Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀκαδημαϊκός, Σπυρίδων Μαρινᾶτος (1901-1974).

Ναννὼ Μαρινάτου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου, Ὁ Σπυρίδων Μαρινᾶτος στὴ Γερμανία τοῦ Μεσοπολέμου καὶ ἡ ἰδέα τοῦ ἀστικοῦ ἀνθρωπισμοῦ.

Μαρία Παντελίδου- Γκόφα, Ὁμ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου, Οἱ ἀνασκαφὲς στὸν Μαραθώνα.

Γεώργιος Τζωράκης, Ἀρχαιολόγος, Σπυρίδων Μαρινᾶτος. 1924-1938. Ἕνας κοσμοπολίτης ἀρχαιολόγος στὴν Κρήτη τοῦ Μεσοπολέμου.

Wolf Dietrich Niemeier, Διευθυντὴς τοῦ Γερμανικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Ἰνστιτούτου ἐ.τ., Καθηγητὴς Πανεπιστημίου, Τὸ κρητικὸ ἔργο τοῦ Μαρινάτου.

Ἄγγελος Χανιώτης, Καθηγητὴς Ἀρχαίας Ἱστορίας, Institute for Advanced, Study, Princeton, Φάμα Σπυρίδωνος Μαρινάτου: Ἡ ἱστορία τῆς ἀρχαιολογίας ὡς προφορικὴ ἱστορία.

Ντόρα Βασιλικοῦ, Ἀρχαιολόγος, Sir Denys Page-Σπυρίδων Μαρινᾶτος, μιὰ ἀρχαιολογικὴ φιλία. 1967-1974

Χρίστος Ντούμας, Ὁμ. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου, Προϊστορικὴ Θήρα καὶ Μινωϊκὴ Κρήτη.