Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου (με δημοσίευση) Διαγωνισμού

Περίληψη Επαναπροκήρυξης Πρόχειρου (με δημοσίευση) Διαγωνισμού για το Υποέργο 3: «Προμήθεια εξοπλισμού» της Πράξης: «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» με κωδικό ΟΠΣ 374135

Σχετικοί σύνδεσμοι

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου (με δημοσίευση) Διαγωνισμού για το Υποέργο 3