Αρχείο των Μνημείων Αθηνών και Αττικής (ΑΡΜΑ)

Κατά το διάστημα 1837-1860 ο πρώτος Γενικός Έφορος Κυριακός Πιττάκης δημοσίευσε τα ευρήματά του, κυριότατα στην Εφημερίδα Αρχαιολογική αλλά και με μικρές επιστολικές διατριβές στις καθημερινές εφημερίδες ή στα περιοδικά. Στις εφημερίδες δημοσιεύονταν και αγγελίες εύρεσης αρχαίων, γλυπτών κυρίως και επιγραφών καθώς και πολύτιμα στοιχεία όπως ο ακριβής τόπος εύρεσης των αρχαίων. Το ανώμαλο αυτό σύστημα δημοσίευσης συνεχίστηκε και με τον Ευστρατιάδη, τον Κουμανούδη, τον Σταματάκη, τον Καστόρχη, τον Φιντικλή.

Οι μέχρι στιγμής έξι δημοσιευμένοι τόμοι του έργου της Εταιρείας, το οποίο επιγράφεται ως “Αρχείο των Μνημείων Αθηνών και Αττικής” (ΑΡΜΑ), περιέχουν καταταγμένες μεθοδικά, δηλ. τοπογραφικά και ειδολογικά, τις διάσπαρτες πληροφορίες για εύρεση αρχαίων που βρίσκονται στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο της εποχής (Αθήναιον, Φιλίστωρ, Ώρα, Εφημερίς των Φιλομαθών, Εφημερίς Αρχαιολογική) καθώς και σε επιστημονικά συγγράμματα όπως τα βιβλία του Ludwig Ross, Die Demen von Attika (Halle 1846) και του Alexander Conze, Die attischen Grabreliefs (Berlin 1893-1922). Επίσης, τα περιγραφόμενα ευρήματα ταυτίζονται με τις δημοσιεύσεις τους σε σημερινά συστηματικά έργα (IG, κατάλογοι μουσείων κ.τ.τ.).

Το ΑΡΜΑ, έργο συλλογικό (συντάσσεται στο μέγαρο της Εταιρείας από ομάδα επιστημόνων) και μακρόχρονο, περιέχει συνθετικά παρουσιασμένη και κριτικά ξεκαθαρισμένη κάθε πληροφορία σχετική με τα αρχαία που βρέθηκαν στην Αθήνα και την Αττική και αποτελεί τη βάση μιας πληρέστερης μελέτης των αρχαίων Αθηνών και της Αττικής.