Πρόσωπα

Τα πρόσωπα και τα βιογραφικά σημειώματα που ακολουθούν αφορούν εκείνες τις προσωπικότητες που συνέβαλαν με τη δράση τους ουσιαστικότερα στη δημιουργική πορεία της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Η επιλογή των προσώπων και οι βιογραφίες που τα συνοδεύουν προέρχονται από το βιβλίο του Γενικού Γραμματέως της Εταιρείας Βασιλείου Χ. Πετράκου, Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Η ιστορία των 150 χρόνων της, 1837-1987, ΒΑΕ 104 (Αθήναι 1987) σελ. 244-312.