Ιστορία

Στα κείμενα που ακολουθούν παρατίθεται ιστορία του οργανωτικού και αρχαιολογικού έργου της Αρχαιολογικής Εταιρείας, δομημένη κατά δέκα χρονολογικές περιόδους, που αντιστοιχούν στις Γραμματείες των Γενικών Γραμματέων της. Η παρουσίαση ξεκινά με την περίοδο της Γραμματείας του Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή (1837-1851) και καταλήγει στην περίοδο της Γραμματείας του Γεωργίου Εμμ. Μυλωνά (1979-1986). Τα κείμενα προέρχονται από το βιβλίο του Γενικού Γραμματέως της Εταιρείας Βασιλείου Χ. Πετράκου, Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Η ιστορία των 150 χρόνων της, 1837-1989, ΒΑΕ 104 (Αθήναι 1987) σελ. 23-186.